Prawo Poboru

Prawo Poboru 26 lipca 2019

Zgodnie z uchwałą NWZA z dnia 25.03.2019 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nie więcej niż 20.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E – przypominamy, że dzień Prawa Poboru akcji nowej emisji przypada na 31 lipca 2019 roku.

Akcjonariusze Spółki posiadający akcje Spółki na koniec Dnia Prawa Poboru będą mieli prawo Poboru akcji Nowej Emisji, przy czym za każdą 1 akcję (posiadaną w dniu 31.07.2019) otrzymają 1 prawo Poboru.

Szczegółowe informacje dostępne pod linkiem:

https://inwestor.polwax.pl/pl/lad-korporacyjny/nadzwyczajne-walne-zgromadzenie-2019/podjete-uchwaly-nwz-2019

 

Uwaga!

Informacja ma charakter promocyjny i w żadnym wypadku nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Polwax S.A.  Prospekt emisyjny przygotowany w związku z ofertą publiczną akcji Spółki i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym  będzie jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i Ofercie. Prospekt zostanie udostępniony na stronie internetowej Spółki (www.polwax.pl).

Fot. Gerd Altmann z Pixabay