OCHRONA DANYCH – KONTRAHENCI

Administratorem danych osobowych jest POLWAX S.A. z siedzibą w Jaśle, ul. 3 Maja 101, 38-200.

Dane osobowe kontrahentów (dostawców i odbiorców), którymi są dane osób fizycznych, w tym przedstawicieli osób prawnych lub osób prowadzących działalność gospodarczą, przetwarzane są w celu zawarcia i realizacji umów sprzedaży lub zakupu oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale też niezbędne do zawarcia i zrealizowania umowy.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:

  • zawarcie i wykonanie umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w tym składanie i przyjmowanie ofert oraz zapytań ofertowych,
  • wypełnienie obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zakresie rozliczeń podatkowych i prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  • zrealizowanie prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w zakresie dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.

Odbiorcami danych osobowych są podmioty upoważnione z mocy prawa lub podmioty, z którymi administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w jego imieniu, w trybie art. 28 RODO, w szczególności podmioty świadczące usługi informatyczne, prawne, windykacyjne, spedycyjne, archiwizacji.

Dane osobowe przetwarzane są w okresie niezbędnym do zawarcia umowy, w czasie jej trwania oraz po jej zakończeniu - w okresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków nałożonych na administratora przez prawo oraz niezbędnym do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe i ich sprostowania oraz prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowe. Zrealizowanie tych praw będzie możliwe, o ile nie będzie to sprzeczne z obowiązkami nałożonymi na administratora przez przepisy ogólnie obowiązującego prawa lub uniemożliwi to wykonanie celu, dla którego są przetwarzane.

Osobom przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia, że ich dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Dane nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym tzw. profilowania.

----------------------

*) RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).