MONITORING WIZYJNY

POLWAX S.A. stosuje system monitoringu wizyjnego w celu ochrony kluczowych obiektów firmy. Monitoringiem objęte są budynki znajdujące się w Jaśle przy ul. 3 Maja 101 oraz w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Łukasiewicza 2.

Podstawą prawną przetwarzania wizerunku osób, wchodzących na teren objęty monitoringiem są cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez POLWAX S.A., w trybie art. 6 ust. 1. lit. f RODO, a dokładnie zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia.

Obraz pochodzący z monitoringu podlega rejestracji i jest przechowywany przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane pochodzące z monitoringu nie są przekazywane innym odbiorcom danych; nie są przekazywane do państw trzecich; nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.