Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych

W razie pytań lub uwag w zakresie przetwarzania danych osobowych, w szczególności w celu skorzystania z przysługujących praw, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Panem Tomaszem Cyganem, e-mail: inspektorod@polwax.pl, tel. 694 429 337 lub listownie na adres Administratora.

Zapewniamy, że Administrator danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

If you have any questions or comments regarding the processing of personal data, in particular in order to exercise your rights, please contact the Data Protection Officer, Mr. Tomasz Cygan, e-mail: inspektorod@polwax.pl, tel. 694 429 337 or by post to the following address Administrator.

We assure you that the Personal Data Administrator makes every effort to ensure physical, technical and organizational measures to protect personal data against accidental or intentional destruction, loss, alteration, unauthorized disclosure, use or access in accordance with applicable regulations.