Wydarzenia

Polwax przydzieli wszystkie akcje nowej emisji serii E.

Łącznie akcjonariusze Spółki złożyli zapisy na 18.860.272 sztuki. Na pozostałe akcje złożono zapisy w ilości stanowiącej nadsubskrypcję, stąd konieczna będzie redukcja przekraczająca 89 proc. zapisów dodatkowych.KNF zatwierdził prospekt Spółki

Zarząd Spółki Polwax S.A. („Emitent”) informuje, że we wtorek 25 sierpnia br. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt spółki Polwax S.A., sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii E oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii E, praw poboru akcji serii E oraz praw do akcji serii E Polwax S.A. Prospekt został opublikowany na stronie internetowej Spółki.


Kolejna dostawa w porcie

Surowce do produkcji przemysłowych specyfików parafinowych Polwax importuje z wielu europejskich rafinerii. Dzięki dywersyfikacji dostaw, Spółka nawet w najtrudniejszym okresie pandemii – kiedy wiele firm musiało ograniczać produkcję ze względu na kłopoty z dostępem do części i półproduktów - miała zapewniony stały dostęp do surowca.


Nowe produkty, nowe możliwości: pasta montażowa do opon

W laboratorium technologicznym spółki Polwax SA powstała uniwersalna pasta montażowa do opon Polwax Tire. Dzięki zastosowaniu najwyższej jakości surowców jest nie tylko łatwa w użyciu, ale też nie powoduje korozji i odbarwiania felg aluminiowych.


Powołano nowy zarząd Spółki

Rada Nadzorcza w dniu 3 lipca 2020r. odwołała dotychczasowy zarząd Polwax S.A. i jednocześnie podjęła decyzję o powołaniu zarządu spółki w nowym składzie. Funkcję Prezesa Zarządu powierzono Panu Dariuszowi Szlęzakowi, natomiast Pan Jarosław Świć został powołany na Członka Zarządu spółki.


Zarząd Spółki zrezygnował

Spółka Polwax S.A. informuje, iż w dniu 2 lipca 2020 r. wpłynęły do organów Spółki rezygnacje złożone przez Członków Zarządu z pełnienia przez nich funkcji w Zarządzie i jednocześnie z członkostwa w Zarządzie ze skutkiem na dzień 31 lipca 2020 r.Nowoczesna platforma zakupowa

Spółka wdrożyła Platformę Zakupową Logintrade, która jest zbiorem nowoczesnych narzędzi elektronicznych wspierających realizację procesów handlowych, dzięki temu rozwiązaniu nasze zakupy odbywają się przy użyciu elektronicznej platformy zakupowej.


Spółka wznowiła prace nad prospektem

- Cele planowanej emisji, to przede wszystkim spłata części kredytu inwestycyjnego oraz finansowanie nakładów inwestycyjnych, związanych z reorganizacją obejmującą koncentrację produkcji parafin w Jaśle i przygotowanie majątku w Czechowicach, do innych aktywności, poza segmentem parafin - podkreśla Leszek Stokłosa, prezes zarządu.


Polwax wznawia prace nad prospektem

Spółka złożyła wniosek do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego o kontynuację zawieszonego w dniu 22 października 2019 roku postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu Spółki sporządzonego w związku z ofertą publiczną akcji na okaziciela serii E. Wraz z wnioskiem Spółka złożyła również zaktualizowany prospekt.


Spółka w czasach pandemii koronawirusa Covid-19

Mając na uwadze relacje handlowe oraz transparentność podejmowanych działań informujemy, że wszystkie zakłady Polwax SA prowadzą działalność produkcyjną w sposób niezakłócony i w pełnym zakresie.