Sąd w Rzeszowie oddalił wniosek spółki Orlen Projekt

Sąd w Rzeszowie oddalił wniosek spółki Orlen Projekt 15 września 2019

W czwartek 12 września spółka Polwax otrzymała informację z Sądu Okręgowego w Rzeszowie o pozwie złożonym przez spółkę Orlen Projekt, byłego GRI inwestycji pod nazwą: „Budowa i uruchomienie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi w Czechowicach – Dziedzicach”. Zgodnie z jego treścią Orlen Projekt S.A. domagał się rozpoznania sprawy w postępowaniu nakazowym i wydania nakazu zapłaty na kwotę 6.516.178,00 zł wraz z odsetkami oraz kosztami postępowania.  

Sąd w Rzeszowie nie znalazł żadnych podstaw prawnych do przychylenia się do powyższego żądania. Nie skierował również sprawy do postępowania upominawczego, co jest powszechną praktyką sądów w sprawach gospodarczych przy roszczeniach pieniężnych o zapłatę kwot objętych fakturami. Sprawa od razu została potraktowana jako sporna i przekazana do rozpoznania w postępowaniu zwykłym.

Z udostępnionych spółce Polwax akt sprawy wynika również, że w dniu 25 lipca 2019r. spółka Orlen Projekt złożyła wniosek o zabezpieczenie roszczenia objętego pozwem.

Wniosek ten został jednak w dn. 13 sierpnia 2019r. przez Sąd Okręgowy oddalony postanowieniem. Przyczyną oddalenia wniosku był brak wykazania przez Spółkę Orlen Projekt przesłanek do jego ustanowienia. W uzasadnieniu postanowienia Sąd Okręgowy wskazał, iż Spółka Orlen Projekt S.A. nie uprawdopodobniła roszczenia ani nie wykazała interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia.

Skład orzekający podkreślił nieuprawdopodobnienie wymagalności faktur, które obejmowały kwoty dochodzone pozwem oraz brak podstaw do stwierdzenia, iż sytuacja finansowa Spółki POLWAX S.A. zagrażałaby wykonaniu ewentualnego wyroku.

Spółka POLWAX SA stoi na stanowisku, że powyższe roszczenie Orlen Projekt jest bezzasadne i spółka kwestionuje wymagalność zapłaty tej kwoty. 

W związku z decyzją Sądu – kwestia wzajemnych rozliczeń między spółką Polwax SA a Orlen Projekt SA będzie przedmiotem pełnego postępowania dowodowego i – dopiero po jego zakończeniu – Sąd wyda wyrok.