Polwax wznawia prace nad prospektem

Polwax wznawia prace nad prospektem 15 maja 2020

Spółka złożyła wniosek do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego o kontynuację zawieszonego w dniu 22 października 2019 roku postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu Spółki sporządzonego w związku z ofertą publiczną akcji na okaziciela serii E. Wraz z wnioskiem Spółka złożyła również zaktualizowany prospekt.

Prospekt został sporządzony w związku z ofertą publiczną 20.600.000 nowo emitowanych akcji na okaziciela serii E spółki o wartości nominalnej 0,05 zł każda oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie: akcji oferowanych, 20.600.000 praw do akcji Spółki serii E oraz 10.300.000 praw poboru akcji Spółki serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A

– Moim zdaniem emisja akcji korzystnie wpłynie na sytuację rynkową i finansową Spółki, a także zoptymalizuje jej zadłużenie – stwierdził prezes Stokłosa.