GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu akcji spółki POLWAX S.A.

GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu akcji spółki POLWAX S.A. 31 sierpnia 2020

Uchwała Nr 648/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki POLWAX S.A.  

Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 12 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym z dniem 1 września 2020 r. dopuszczonych będzie 10.300.000 (dziesięć milionów trzysta tysięcy) praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki POLWAX S.A., o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. najpóźniej w dniu 1 września 2020 r. rejestracji tych praw poboru i oznaczenia ich kodem "PLPOLWX00034".  

Pierwszy dzień notowania praw poboru – 1 września 2020 r. Ostatni dzień notowania praw poboru – 8 września 2020 r.  

 

https://strefainwestorow.pl/wiadomosci/20200828/gpw-w-sprawie-dopuszczenia-i-wprowadzenia-do-obrotu-akcji-spolki-polwax-sa